Privacy verklaring

BOEI producties respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een
beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op
de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen
wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.boeiproducties.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): BOEI producties, gevestigd te Vrouwemadestraat 60, 4701 CG Roosendaal,
kvk-nummer: 74559559.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook
de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in
het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om
de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site
zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of
slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat
niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van
rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot
de gehele of een gedeelte van de website

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is
uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het
internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op
internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden
of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.
U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door BOEI producties en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt
door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor
het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie
of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@boeiproducties.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht
en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van
die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming
van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@boeiproducties.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u
zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik
alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die
perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor
de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op
de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan
onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze
website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze
website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van
cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan.
Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter
afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van
relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke
interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers
bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om
profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies
worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Google Analytics (analytische cookie)
– Google Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke
en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor
elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tven-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen
geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing
is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
BOEI Privacy/Online Veiligheid , info@boeiproducties.nl.